Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
(sprzedaży na odległość)

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w Sklepie internetowym pod adresem www.sp6cyn-hexbeam.eu prowadzonym przez HEXBEAM SP6CYN TECHNOLOGY Sławomir Siejak, 58-260 Bielawa, ul. Norwida 8a/2, NIP: 8821056655, REGON: 389848190
Kontakt telefoniczny z Usługodawcą: +48 661 617 788. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sp6cyn@gmail.com
Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (sprzedaży na odległość) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

I. Minimalne parametry techniczne jakie powinien spełniać sprzęt komputerowy Usługobiorcy (Kupujący/Klient, w tym Konsument), aby mógł on bez problemu dokonać zamówienia:

 • Rodzaje przeglądarek: np. Chrome, Microsoft Edge, Fire Fox, Opera.
 • Rozdzielczość dla jakiej jest zoptymalizowana strona internetowa sklepu: co najmniej 1024x768px.

II. Stosownie do zapisu art. 8 ust. 3, pkt. 2b 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia (Oświadczenie woli Kupującego/Klienta w tym Konsumenta, określające w sposób jednoznaczny rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną), w sklepie internetowym www.sp6cyn-hexbeam.eu przez Usługobiorcę (Klienta/Konsumenta) jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja (złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu) oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
 2. Zamówienia przez stronę internetową www.sp6cyn-hexbeam.eu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. O czasie realizacji przesyłki decyduje ilość i pierwszeństwo złożonych zamówień. Zamówienia są realizowane w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, w okresie świątecznym i zintensyfikowanego ruchu, czas ten może się wydłużyć.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.sp6cyn-hexbeam.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.sp6cyn-hexbeam.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.
 5. Kupujący (Usługobiorca/Klient/Konsument) jest obciążany kosztami dostawy, określonymi w cenniku transportu.
 6. Na wszystkie towary sprzedawane w Sklepie internetowym, na życzenie Klienta wystawiane są faktury VAT.
 7. Zamówiony towar dostarczany jest w terminach określonych na stronach Sklepu (na terenie Polski) za pośrednictwem firmy kurierskiej . Przed potwierdzeniem odbioru towaru (od kuriera, na Poczcie), Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Klient winien nie odbierać przesyłki oraz w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i pilnie skontaktować się ze Sprzedającym. Produkt powinien zostać dostarczony przez wybranego dostawcę, w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania przesyłki. Jeżeli w ciągu kilku dni nie otrzymają Państwo paczki, prosimy o pilny kontakt ze Sprzedającym.
 8. Formy płatności:
  • Płatność elektroniczna Tpay – zarezerwowany towar wysyłamy w ciągu max. 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
  • Przelewem – zarezerwowany towar wysyłamy w ciągu max. 4 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

IV. Odstąpienie od Umowy/ Zwroty.

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r. z późn. zm.), jeśli towar nie spełnia oczekiwań Klienta, może on odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia*.
 2. Wskazane powyżej w pkt.1 prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, a także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ale dokonująca zakupu towaru na użytek prywatny.
 3. Zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. np. sprawdzenie kompletności towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na własny koszt (koszty zwrotu towaru ponosi Klient), pod adresem biura handlowego i magazynu Usługodawcy: HEXBEAM SP6CYN TECHNOLOGY ul. Norwida 8a/2 58-260 Bielawa
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie* o odstąpieniu od umowy, kopię dowodu zakupu (kopia paragonu lub kopia faktury) oraz numer rachunku bankowego, na jaki ma być zwrócona zapłacona cena oraz koszty dostawy. W przypadku braku wskazania numeru rachunku bankowego, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy takim samym sposobem jakiego Klient użył do zapłaty.
 6. Po otrzymaniu towaru, Sprzedawca dokona sprawdzenia towaru. Jeśli towar spełnia wymienione w pkt. 1 i 3 powyżej wymagania, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty Klientowi.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

  A. Reklamacje i rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, wielkość, proporcje, etc.).
 3. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej Usługodawcy lub pisemnie pod adresem biura handlowego i magazynu Usługodawcy: HEXBEAM SP6CYN TECHNOLOGY ul. Norwida 8a/2 58-260 Bielawa
 4. Towar reklamowany należy przesłać pod adresem biura handlowego i magazynu Usługodawcy: HEXBEAM SP6CYN TECHNOLOGY ul. Norwida 8a/2 58-260 Bielawa wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad.
 7. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki towaru.
 8. B. Rękojmia

 9. Konsumentowi przysługują uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, przez okres 24 miesięcy od daty zakupu towaru. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, gdy Klient korzysta z rękojmi i gdy wada towaru nie będzie istotna i da się łatwo i szybko usunąć, Sprzedający dokona takiej naprawy w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo wyboru: naprawy wadliwego towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu towaru.

VI. Ochrona danych osobowych.
Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Dowiedz się więcej z : Polityka prywatności

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2009 r. Nr 22, poz. 271 z póżn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z póżn. zm.)
 2. Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów między Usługodawcą a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej stosownie do ustawy z dnia 17 listopada1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z póżn. zm.).
 3. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę zmian do niniejszego Regulaminu, do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania Regulaminu: 01.10.2023